body replacetags valium buy valium online take 2 valium at once

valium interaction with ambien buy ambien online how fast does it take for ambien to work

soma bay statystyki wiatrowe buy soma online criar soma no excel

get diazepam Fairfield buy valium stopping taking valium

formula do excel não soma buy soma online soma termik santrali işçi alımı 2014

carisoprodol Montgomery buy soma online shokugeki no soma chapter 58

long term valium use dangerous buy valium online prospecto valium 0 5

xanax red wine buy xanax is xanax habit forming

can u mix lortab and tramadol tramadol 50 mg tramadol drug side effects

is xanax legal in germany buy xanax xanax herbal interactions

Változástérkép 2013. (Az oktatási szektor lerohanásáról)

Demokratikusan megválasztott kormány egyetlen kormányzati cikluson belül ilyen tömegű rendszerszintű változtatást még soha sehol nem erőszakolt át az oktatási rendszeren. Nemrég arra jöttem rá, hogy még senki nem térképezte fel az oktatási szektorban 2013-ban elindított változtatásokat, ezért valószínűleg nincs Magyarországon senki, aki képes lenne átlátni az egészet. Némi kutatómunkával és az egyes területek szakértőinek segítségével összeállítottam egy – korántsem teljes – tömör változástérképet.

Az alábbi listában kizárólag olyan, az egyes alrendszerek egészét érintő változások szerepelnek, melyek gyakorlatba való átültetése 2013-ban (is) történt. A változásokat ezúttal nem kommentálom, már a puszta tömegük sem eredményezhet mást, mint elképesztő mértékű minőségromlást. Azok számára viszont, akik kicsit elmélyülnének a felsorolt változtatások némelyikében a bejegyzés végén ajánlok néhány 2013-as OktpolCafé bejegyzést, ami segítheti az eligazodást.

Lássuk tehát, hogy mi mindennel örvendeztetett meg minket a második Orbán-kormány 2013-ban.

2013 januárjától megvalósított változtatások.

1. A tankötelezettség lecsökkentése 16 éves korig.
2. Az iskola elkezdésének időpontja az az év, amikor a gyermek betölti a hatodik életévét.
3. Az óvodák kivételével minden korábban önkormányzati tulajdonban volt közoktatási intézményt átvett az állam.
4. Az intézmények szervezeti önállóságuk felszámolásával beolvadtak a Klébelsberg Intézményfenntartó Központba, amely 198 dekoncentrált szervezeti egységen (tankerületi igazgatóságok) a volt fenntartói és intézményvezetői jogosítványok döntő részét gyakorolva közvetlenül irányítja azokat.
5. Az iskolák vezetőit közvetlenül az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, a pedagógusok fölötti munkáltatói jogokat a tankerületi igazgatók gyakorolják. (Közel félezer új igazgató kinevezése történt meg a tanévkezdésig, központosított létszámgazdálkodás bevezetése.)
6. Az oktatási intézmények szervezeti autonómiája megszűnt, az intézményi szakmai autonómia szimbolikus méretűvé zsugorodott. (Az intézmények pedagógiai programja lényegében kiürült.)
7. Az oktatási intézmények pénzügyi autonómiája megszűnt, költségvetésük nincs, minden kiadást – beleértve a kis értékű folyó kiadásokat is – közvetlenül a tankerületi igazgatóságok vagy az önkormányzatok finanszíroznak.
8. A pedagógusok fizetését közvetlenül az államkincstár folyósítja. A korábban az önkormányzatok által nyújtott kiegészítő juttatások megszűntek.
9. Intézményi minőségirányítási rendszerek működtetése, mint kötelező feladat megszűnt. Az intézmények feladatai között megmaradt az önértékelés lebonyolítása, ennek eredményei alapján az intézményekben nem folyik semmilyen középtávú szakmai tervezés.
10. Megtörtént a szakmai- és szakszolgáltatások rendszerének államosítása, ezekből az üzleti és non-profit szervezetek gyakorlatilag teljesen kiszorultak. A szakmai szolgáltatások számára hozzáférhetővé tett források lényegében csupán a szolgáltatók munkatársainak fizetését és az ellátatlanul maradt területeken szükséges létszámbővítést fedezik.
11. A 2012-ben felülvizsgált (lényegében egyszerűsített) Országos Képzési Jegyzék (OKJ) implementációja: új szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása és kiadása, ezek alapján új kerettantervek kidolgozása.
12. Az új központosított, állam által kijelölt szolgáltatón keresztül zajló tankönyvterjesztési rendszer első éve. A KELLO a szükséges feltételek megteremtéséhez jelentős állami támogatást kapott, a terjesztési költségek 12-ről 20 százalékra emelkedtek. A kerettantervek alapján megtörtént a tankönyvek újra-akkreditációja.

 

2013 szeptembertől megvalósított változtatások

Közoktatás
13. Az új Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervek bevezetése első, ötödik és kilencedik osztályban.
14. Új kötelező tantárgyak bevezetése (etika vagy vallásoktatás).
15. Az „egész napos iskola” bevezetése az általános iskolákban, lényegében csupán a gyermekek 4 óráig iskolában tartózkodásának előírása. A szülők felmentést kérhetnek gyermekük számára a benntartózkodás alól. (Október végéig az alsós gyerekek 27 százalékát, a felsős gyerekek 70 százalékát kérték ki a szüleik.)
16. A pedagógusok számára a heti 32 órás benntartózkodási szabály életbe lépése. A kötelező heti kontaktórák számát 22-26 közötti sávban iskolánként különböző mértékben határozta meg a tankerületi igazgatók által jóváhagyott tantárgyfelosztás. A kontaktórák és a 32 óra közötti idősáv felhasználását az igazgatók szabályozzák, a legtöbb iskolában a pedagógusok napi munkaidő nyilvántartást vezetnek. (A munkaterhek növekedésének mértékéről nincs megbízható információ.)
17. Az új központi bérfinanszírozáson alapuló oktatásfinanszírozási rendszer szabályainak alkalmazása. A rendszer alapját az egyes iskolákban alkalmazható pedagógusok létszámának egyedi meghatározása képezi. (Az ennek alapjául szolgáló szabályozás bizonytalansága és a tankerületi igazgatóknak adott széles diszkrecionális döntési jogosítványok miatt a rendszer lényegében primitív bázisalapú inputfinanszírozásként működik, melyben semmilyen átláthatóság, tervezhetőség és finanszírozási garancia nem érvényesül.) Kezdő pedagógusok számára a kétéves gyakornoki időszak bevezetése.
18. A mindennapos testnevelés bevezetése a második, hatodik és tízedik évfolyamokon. A szükséges feltételek megteremtését szolgáló igényfelmérés és kapacitásbővítés nem történt meg.
19. A minden általános iskolai tanuló számára „ingyenes” (állam által fizetett) tankönyvek bevezetése az első évfolyamon.
20. A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetése. Szeptembertől minden pedagógus „Pedagógus 1.” kategóriába került, további előmenetelük egy több éven keresztül lebonyolított, jelentős részben adminisztratív követelményeken alapuló közigazgatási minősítési eljárás sorozat függvénye. Megkezdődött annak előkészítése, hogy megtörténjen bizonyos számú „Mestertanár” minősítése, akik közreműködnek majd a többi pedagógus minősítésében.
21. Átlagosan 34 százalékos pedagógus béremelés az új előmeneteli rendszerhez illeszkedő módon. Ezzel együtt a 32 órás heti munkaidőkereten belül végzett tevékenységekért korábban járó bérkiegészítések egy része megszűnt.
22. Az új munkaszerződések aláírásakor minden pedagógus kötelezően a még nem létező Pedagógus Kar tagja lett.
23. Az új tanévben elméletileg megkezdi működését az új szakfelügyelet. Valódi intézményesült tanfelügyelet nem jön létre, a rendszer nyomokban intézményértékelési és önértékelési elemeket is tartalmazó pedagógus ellenőrzési rendszer lesz, melyet erre felkészített más pedagógusok végeznek majd. (A rendszer eszközeiről és eljárásrendjéről nincs még értékelhető információ.)
24. A korhatárt betöltött pedagógusok kényszernyugdíjazása. Az érintettek kérhették további foglalkoztatásukat, ennek elbírálása nem egységes kritériumok alapján történt. (A kényszernyugdíjazott pedagógusok álláshelye megszűnt.)
25. „Bűnmegelőzési tanácsadók” (iskolarendőrök) kinevezése 200 általános és középiskolában. (Az intézmények kiválasztásában nem érvényesült semmilyen kritériumrendszer.)

Szakképzés
26. Az új egyszerűsített Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján készült szakmai és vizsgakövetelmények alkalmazása az iskolarendszerű szakképzésben.
27. A mindezek alapján készült kerettantervek alkalmazása a szakközépiskolákban és szakiskolákban.
28. A szakközépiskolák szakmai képzési jellegének megerősítése a szakmára való felkészítés elindításával már a 9. évfolyamtól, a szakérettségi kötelezővé tételével és a szakérettségire való felkészítést szolgáló képzési idő egy évre csökkentésével.
29. A szakiskolai képzés hossza egységesen három évre csökken, a szakmai végzettségek hozzáigazítása az egyszerűsített OKJ-hoz.
30. A szakiskolák az ún. duális modell alapján kezdenek működni jelentős mértékben csökkentett általános képzési tartalmakkal. (A szakiskolások évente 480 órát gyakorlóhelyen, 320 órát iskolában szakmai tantárgyak tanulásával, 160 órát iskolában közismereti tantárgyat tanulásával töltenek. A heti közismereti óraszám – a mindennapos testnevelés nélkül – 7 óra. Az összes közismereti tantárgy számára egyetlen tankönyv készült.)
31. Az első HÍD osztályok megszervezése és elindítása. (HÍD osztályok 96 szakiskolában indultak el.)

Felsőoktatás
32. A hallgatói demonstrációk hatására a 2012-es felsőoktatási beiskolázási politika korrekciója: a központilag szabályozott beiskolázási kvóták helyett az intézmények engedélyezett (akkreditált) kapacitásán keresztül történő szabályozás. Ezt egészíti ki a 16 legnépszerűbb képzési területen a minimálisnál lényegesen nagyobb pontszámhatárok előírása. (Készült egy egységes felsőoktatási stratégia de annak elfogadása a Kereskedelmi és Iparkamara ellenállása miatt nem valószínű.)
33. A hallgatói szerződések átnevezése hallgatói nyilatkozatra és a „röghöz kötés” feltételeinek enyhítése. (A nyilatkozat aláírása továbbra is feltétele az állam által finanszírozott képzésben való részvételnek.)
34. Az pedagógusképzés kiemelése a Bologna struktúrából, az első osztatlan pedagógusképzési programok elindulása. (Négyéves képzés plusz egy év szakmai gyakorlat általános iskolai, ötéves képzés és egy év szakmai gyakorlat középiskolai pedagógusok számára.) A pedagógusképzés belső szerkezetének Bologna reform előtti időszakhoz igazítása: szaktantárgyi képzés megerősítése, pedagógiai-módszertani képzés gyengítése.
35. A felsőoktatásban zajló felsőfokú szakképzés felsőoktatási szakképzésre való átnevezése, e képzési programok kiemelése az OKJ-ból és beillesztése a felsőfokú képesítések jegyzékébe. A felsőoktatási szakképzések akkreditációja a felsőfokú képzések akkreditációjával együtt történik. (A szakképzések képzési és kimeneti követelményei elkészítésének csúszása miatt igen kevés felsőoktatási szakképzési program indult el 2013-ban.)
36. A felsőoktatás finanszírozásának mechanizmusa ugyan nem változott, a felsőoktatási költségvetési kiadások összege viszont igen jelentős mértékben, a GDP fél százaléka alá csökkent. (Az elméletileg ennek kompenzációját szolgáló uniós források legnagyobb részéhez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jutott hozzá.)

Felnőttképzés
37. Az egyszerűsített új OKJ alkalmazása a felnőttképzési programokban.
38. Az új szakmai követelmények alapján bevezetett egyszerűsített szakmai vizsgák.
39. Az új felnőttképzési törvény által bevezetett akkreditációs rendszer alkalmazása. (Ez részben legyengíti a piaci alapú képzések jelentős részének minőségbiztosítását, az idegennyelv oktatás egészére való kiterjesztése azonban jelentős képzési kapacitások megszűnését eredményezheti. A felnőttképzési politika centrumában egy állami képzési hálózat kialakítása áll.)

Új döntések és elhalasztott implementáció

40. A tankönyvpiac teljes államosításáról szóló döntés.
41. A Nemzeti Képesítési Keretrendszer implementációjának elhalasztása 2014-re.

 

Melléklet: válogatás a 2013-as termésből

Setényi János: Az igazi pedagógus életpálya

Radó Péter: Szemelvény: Brüsszel a magyar oktatáspolitikáról

Radó Péter: E la nave e andata via (Vakáció előtt pedagógusoknak)

Radó Péter: Lacrimae rerum (Az új tanévről)

Polónyi István: Felsőoktatás – világhír helyett hibernáció

Heidenwolf Erzsébet: Egy gyógypedagógus panaszai (Radó Péter kiegészítő kommentárjaival)

Radó Péter: Ave atque vale (Búcsú a tankönyvpiactól.)

Radó Péter: A PISA eredmények 2012-es romlásának okairól. (Valami megroggyant.)

Radó Péter: A közpolitikai, politikai és adminisztratív időről. (Személyes karácsonyi bejegyzés saját fölöslegessé válásomról.)

 

Boldog Új Évet az OktpolCafé minden olvasójának!

Hozzászólások:

  • Dr. Borján József 2013.12.28. 20:19 Válasz

    Tisztelt Szerző urak!
    Remek munkát végeztek ezzel az összeállítással. Őrület, így együtt látni ezt a sok baromságot. Nincs senki a hatalomgyakorlók között, aki visszafogná ezt az ámokfutást? Komolyan nem tudom elképzelni, hogyan lehet ebből a pocsolyából kivergődni? Én azon dolgozom, hogyan lehet az IT-t bevonni a pedagógusi tevékenységbe, de a hatalom mindent lenulláz. És erre büszkék?
    Szomorú!

Új hozzászólás írása