will tramadol 50 mg get me high tramadol buy tramadol psoriatic arthritis

myth of soma crafting soma online best sushi in soma sf

buy veterinary tramadol buy tramadol online side effects tramadol apap

valium era chomikuj valium online no prescription codeine and valium overdose

buy valium uk no prescription valium 5mg are 5mg valium strong

side effects of prolonged use of tramadol buy tramadol tramadol takes how long to kick in

xanax appetite loss generic xanax taking xanax for alcohol withdrawal

does valium cure insomnia diazepam 5mg what does iv valium feel like

buy valium Columbus buy valium online can valium overdose cause death

get soma Orange buy soma soma luna oils

custom essay service

A pedagógus szakma etikai kódexéről (AAE Code of Ethics)

A pedagógusok, iskolaigazgatók és szülők belekényszerítése egy állam által létrehozott korporációba teljesen értelmetlen vállalkozás, ami a jelen körülmények között nem szolgál semmi mást, mint a kölcsönös feljelenthetőség alapjának és csatornáinak létrehozását, a bizalmatlanság, megfélemlíthetőség és közöny kultúrájának megerősítését. A pedagógusok feletti totális állami kontroll egyik eszköze egy etikai kódex lesz. Ebben a bejegyzésben megosztok egy olyan pedagógusoknak készült etikai kódexet, amelyet értelmes kiindulópontja lehet a pedagógus szakma gyakorlásának etikai vonatkozásairól szóló vita számára.

Finnországi példák alapján Setényi János már 1998-ban javasolta a Pedagógusok Szakszervezete akkori elnök asszonyának egy etikai kódex kidolgozását, de durva elutasításban részesült. Az ötlet tehát nem új és elméletileg változatlanul aktuális lenne. Mielőtt azonban olvasóim elmélyülnének az alábbi általam megosztott amerikai példában és beleélnék magukat abba, hogy lám, lehet olyan etikai kódexet is készíteni pedagógusok számára, amely elsősorban a tanuló gyermekek és nem a felnőttek közhatalmának érdekeit állítja a középpontba, szeretném felhívni a figyelmet valami nagyon fontos dologra. Ma Magyarországon bármilyen tartalmú etikai kódex – különösen, ha azt egy a totális állami kontroll megvalósítására hivatott korporáció adja ki – kizárólag a kölcsönös feljelenthetőség alapját teremtené meg. Ha a szülők eszköztelenek az iskolával szemben, mert az semmilyen döntést nem hozhat önállóan, ha a pedagógusok eszköztelenek iskolájuk igazgatójával szemben, mert az semmilyen önálló döntést nem hozhat, s mert a pedagógusok szakmai és szakszervezeteik súlytalanná váltak, ha az iskolavezetők eszköztelenek saját beosztott pedagógusaikkal szemben, mert minden munkáltatói döntést tisztviselők hoznak meg egy járási hivatalban, akkor érdekeik érvényesítésére egyikük számára sem marad más út, mint a hivatali kijárás. (Kijárás személyes kapcsolatokon keresztül informálisan, vagy félfogadási időben formálisan). Ha azonban mindez elakad, marad a feljelentés az etikai kódexre való hivatkozással. Ekkor pedig teljesen mindegy, hogy mit tartalmaz az etikai kódex, bárkit bármire hivatkozva fel ehet jelenteni.

Még egyszer tehát: etikai kódexet csak szabad országokban szabad megalkotni szabad emberek számára, akik szabadon dönthetnek arról, hogy egy független szervezethez való csatlakozásukkal azt elismerik rájuk nézve kötelezőnek – mert egyetértenek vele. Ha pedig valaki megsérti az általa szabadon elfogadott etikai normákat a szervezet kizárhatja, mert nem kötelező a szervezet tagjának lenni.

Lássuk tehát a példakódexet. Az Amerikai Pedagógusok Egyesülete (Association of American Educators –AAE) az USA legnagyobb független pedagógus szakmai szervezete. A szervezett vezető testületei által elfogadott etikai kódex (AAE Code of Ethics for Educators) tartalmaz Európában erősen vitatható elemeket (mint például a sztrájkjog gyakorlásáról való önkéntes lemondás a tanulók érdekében), s számos olyat is, aminek be kellene épülnie a hazai pedagógus etikáról szóló gondolkodásba (mint például a pedagógusok elszámoltathatóságát hangsúlyozó professzionalizmus követelménye és a tanulási teljesítmény középpontba állítása). Nincs itt mód az alábbi – általam jól-rosszul lefordított – szöveg részletes elemzésére, de a közeli vagy távoli boldogabb jövőben (NER felszámolása és a tanszabadság helyreállítása után) minderről feltétlenül el kellene kezdenünk vitatkozni.

AAE Etikai kódex pedagógusok számára

Áttekintés

A hivatásos pedagógus olyan tanulási környezet megteremtésére törekszik, amely a minden tanulóban benne rejlő lehetőségek kibontakoztatását szolgálja.
A hivatásos pedagógus lelkiismeretesen törekszik arra, hogy tevékenysége a legmagasabb etikai normákat példázza.
A hivatásos pedagógus felelősség magában foglalja minden gyermeknek jogát arra, hogy sztrájk vagy más munkabeszüntetés oktatásukat ne szakítsa meg.

1. Alapelv: a tanulókkal szembeni etikus magatartás

A hivatásos pedagógus elismeri személyes felelősségét abban, hogy nevelő munkájának hatnia kell a tanulók személyiségének minőségére, ami lehetővé teszi számukra, hogy értékelhessék cselekedeteik és döntéseik következményeit és vállalják azokért a felelősséget. Határozottan megerősítjük, hogy a szülők gyermekeik elsődleges morális nevelői.
Mindazonáltal hisszük, hogy minden pedagógus kötelessége olyan polgári erények kialakulásának segítése, mint a tisztesség, szorgalom, felelősségtudat, együttműködés, lojalitás, hűség, a törvények és az emberi élet tisztelete.
A hivatásos pedagógus, amikor elfogadja a pozíciójába helyezett közbizalmat, saját sikerességét nem kizárólag azon kell mérnie, hogy minden egyes tanuló kibontakoztatja-e a benne rejlő lehetőségeket, de a köztársaság nagyobb közösségének polgáraként is.

 1. A hivatásos pedagógus figyelmesen és igazságosan bánik minden tanulóval, és a törvényeknek és iskolapolitikáknak megfelelően törekszik a problémák – például fegyelmi problémák – megoldására.
 2. A hivatásos pedagógus szándékosan nem teszi ki a tanulókat nézeteltérésnek.
 3. A hivatásos pedagógus nem fed fel a tanulókra vonatkozó bizalmas információt, kivéve, ha ezt törvény írja elő a számára.
 4. A hivatásos pedagógus erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy tanulóit megóvja az tanulásukat, egészségüket vagy biztonságukat veszélyeztető körülményektől.
 5. A hivatásos pedagógus a tények torzítástól és személyes előítéletektől mentes bemutatására törekszik.

2. Alapelv: a gyakorlattal és teljesítménnyel összefüggő etikus magatartás

A hivatásos pedagógus elfogadja a saját eredményessége iránti felelősséget és elszámoltathatóságot, folyamatosan törekszik arra, hogy bizonyítsa felkészültségét.
A hivatásos pedagógus a törvények tiszteletével és betartásával, valamint személyes tisztessége bizonyításával törekszik a szakma méltóságának fenntartására.

 1. A hivatásos pedagógus pozíciót vagy felelősséget szakmai képesítés birtokában pályázik meg és fogad el, valamint tartja magát a szerződésben vagy kinevezésben rögzített feltételekhez.
 2. A hivatásos pedagógus biztosítja a szakmájával járó bármilyen feladat gyakorlásához szükséges szellemi egészséget, fizikai állóképességet és szociális megfontoltságot.
 3. A hivatásos pedagógus gondoskodik folyamatos szakmai fejlődéséről.
 4. A hivatásos pedagógus tartja magát az írott iskolai politikákhoz és az alkalmazandó törvényekhez és jogszabályokhoz, amennyiben azok nincsenek ellentétben ezzel az etikai kódexszel.
 5. A hivatásos pedagógus szándékosan nem mutatja be hamisan az iskolai vagy oktatási intézmény hivatalos politikáit és világos különbséget tesz e politikák és saját személyes véleménye között.
 6. A hivatásos pedagógus pontosan elszámol a rá bízott pénzalapokkal.
 7. A hivatásos pedagógus nem használ intézményi vagy szakmai előjogokat személyes vagy politikai előnyszerzésre.

3. Alapelv: a kollégákkal szembeni etikus magatartás

A hivatásos pedagógus példát mutat a kollégákkal szembeni etikus kapcsolatok terén, igazságos és méltányos magatartást tanúsít a szakma minden képviselőjével szemben.

 1. A hivatásos pedagógus nem fed fel a kollégáira vonatkozó bizalmas információt, kivéve, ha ezt törvény írja elő a számára.
 2. A hivatásos pedagógus szándékosan nem tesz hamis állításokat a kollégáiról vagy az iskolarendszerről.
 3. A hivatásos pedagógus nem korlátozza kollégái döntési szabadságát és azon dolgozik, hogy felszámolja azokat a kényszereket, melyek olyan tevékenységek és ideológiák támogatására kényszerítik a pedagógusokat, melyek ellentétesek egyéni szakmai tisztességükkel.

4. Alapelv: a szülőkkel és a közösséggel szembeni etikus magatartás

A hivatásos pedagógus vállalja, hogy megvédi a közoktatás fölötti közösségi felügyeletet és a magánoktatás fölötti magánkontrollt.
A hivatásos pedagógus elismeri, hogy az oktatás minősége a közösség, az irányító testületek és a pedagógusok közös célja, s hogy a mindezen szereplők között együttműködés nélkülözhetetlen e cél elérése érdekében.

 1. A hivatásos pedagógus súlyt helyez arra, hogy a tanuló érdekében a szülőkkel megosszon minden szükséges információt.
 2. A hivatásos pedagógus törekszik arra, hogy megértsen és tiszteljen minden olyan értéket, tradíciót és különböző kultúrát, melyek a közösségben és az osztályában jelen vannak.
 3. A hivatásos pedagógus pozitív és aktív szerepet játszik az iskola és a közösség közötti kapcsolatban.

 

(A Pedagógus Kar létrehozása elleni tiltakozó petíció itt írható alá.)

Hozzászólások:

 • Horváth Attila 2013.05.27. 06:28 Válasz

  Kedves Péter! Először is a további esetleges félrehallások kizárására: én is feleslegesnek, sőt károsnak tartom a “Kar” létrehozását, amelynek fontos feladata lesz a hadisírok gondozására, biciklitárolók festésére és egyéb közfeladatok végrehajtására szervezni a középiskolásokat. Szóval ez valóban abszurd.
  Azt azonban másként látom, hogy kinek és miért van szüksége az etikai kódexre. Az amerikai példa, szerintem, szerencsétlen, hiszen ott sok esetben nem etikai kategóriákról van szó (pl. pénzekről való elszámolás, vagy a szülőkkel való információ megosztás). Ezek egy része jogszabályi kötelezettség, más részének viszont munkaköri leírásban lenne a helye (azaz vezetői utasítás és nem megegyezés).

  Ami etikai kérdés az mindaz, amit fontosnak tartunk, de nem lehet se jogilag, se szerződésileg megfogni, és nem érdemes utasításba adni. Ilyen pl. az értékek, attitűdök csoportja, mint az idézett példában, hogy megértsen és tiszteljen minden, az iskolában megjelenő kultúrát. Ez pedig mindig egyedileg vizsgálható, hiszen nem lehet szabályozni, hogy hétfő reggel 8-kor ez mit is jelent a 7.b-ben. Mindez, ha nem is feljelentés, de jelzés nélkül nem működik. Etikai szabályok megsértése nem érhető tetten úgy, mint normatív előírásoké. Az már társadalompszichológiai kérdés, hogy hol, milyen mértékben és milyen okok mentés folyik a “jelentgetés”. De ne feledjük: ez az USÁ-ban is veszélyes, ahol gyereket csak nagy óvatosan simogathat meg pedagógus, mert hipp-hopp feljelentik pedofiliáért. Szóval nem egyszerű.

  Én is úgy gondolom, hogy jó az etikai kódex, veled ellentétben viszont teljesen logikusnak látom, hogy ha egyetlen szervezet alkalmaz minden pedagógust, akkor egyetlen etikai kódex kell, a fenntartó által írva. A rendszer ostoba, de ez logikus. Az etikai kódex ugyanis nem érdekérvényesítő eszköz, hanem szabályozás és így nem szakszervezeti és önkéntes kategória. Képzeld el, ha az iskoláknak lenne etikai kódexe és a tornatanár nem csatlakozna hozzá, mert nem ért vele egyet… Nem lenne egészséges. Cégeknek is van etikai kódexük és ott a dolgozók se “csatlakoznak”, hanem kilépnek, ha nagyon nem tetszik. A megfelelő megoldás valószínűleg az lehetne, hogy iskolai szinten kellene, a régi pedagógiai program készítésének mintájára kódexeknek készülniük – nyilván ezek sok hasonlóságot mutatnának egymással (minként a pedagógiai programok is erősen konvergáltak).

  Attól meg nem félek, hogy elindul a feljelentések özöne. Talán az első évben. De a magyar hamar tanul és abbahagyja, ha látja, hogy a kutya se törődik irkálmányaival…

 • Setényi János 2013.05.28. 20:34 Válasz

  Péter,
  köszönet, hogy megemlítetted egy korábbi kudarcomat. A “gyökérprobléma” (Ishikawa) szerintem az, hogy az etika csak egy konszenzusos (azaz megvitatott és közéleti harcokban egy időre nyugvópontra vitt) pedagógus-képen nyugodhat. Ilyen kép azonban nincs, lényegében a XIX. századi nemzetépítés (“fáklyaláng”, “nemzet napszámosa”) és a XX. századi totalitáriánus (“a lélek mérnöke”) képek romjai között élünk. A 80-as évek végétől – ha gyengén is – megjelenik a társadalmi modernizátor képe is, majd a fejlesztési pénzek egyre bőségesebb folyása életre hívja a hálózatokba szerveződő, innovátor.fejlesztő pedagógus képét. Tananyagot írnak, iskolát szabályoznak, teszteket fejlesztenek.
  Nyilvánvalóan mindegyik kép felülről szerveződik, ideologikus és túlzó elvárásokkal teli. A kulturális folytonosságot a túlzó elvárások és az önfeláldozás megkövetelése jelenti. A pálya realitásaiből és a kiegyensúlyozott közalkalmazotti munkavégzés igényeiből építkező pedagóguskép 90 óta nem fogalmazódott meg. Meghatározó szereppel bírhatott volna a valóságból építkező pályakép kialakításában a mindenkori szakszervezetek szövetsége.

Új hozzászólás írása